Paslaugų kainoraštis

 

ATLYGINIMO DYDIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

 • Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur.

 • Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

  • už patiekalų gamybą – 0,58 Eur;

  • už produktus.

Grupės ir maitinimų skaičius

1

maitinimas (pusryčiai arba pavakariai)

1

maitinimas (pietūs)

2

maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)

3

maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai)

Dydis eurais

Dydis eurais

Dydis eurais

Dydis eurais

Lopšelio grupės

0,42

0,85

1,27

1,69

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48

0,96

1,44

1,92

Vienos dienos atlyginimą už maitinimo paslaugas sudaro išlaidos už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) ir patiekalų gamybą (darbuotojų, tiesiogiai susijusių su maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, maisto gaminimo kaštai: virtuvės įrangos priežiūra ir atnaujinimas, elektra, vanduo ir kitos su maisto gaminimu susijusios sąnaudos). Atlyginimas už maitinimo paslaugas yra mokamas už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir nepateisintą dieną. Atlyginimo dydis už produktus kinta priklausomai nuo tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus. Atlyginimas už patiekalų gamybą mokamas nepriklausomai nuo pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus.

Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.). Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis.

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai) per dieną. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 • jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;

 • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių jų atostogų metu ir vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės);

 • moksleivių atostogų metu;

 • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;

 • jei oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C arba dėl ekstremalių įvykių;

 • jei šeima gauna socialinę pašalpą.

Atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

 • jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);

 • kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į švietimo įstaigą, o

dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą.

Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.

Vaikai, pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas augantys socialinės rizikos šeimoje, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ir toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių žaidimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.

ŠIAULIŲ-MIESTO-ŠVIETIMO-ĮSTAIGŲ-IR-PEDAGOGINĖS-PSICHOLOGINĖS-TARNYBOS-MOKAMŲ-PASLAUGŲ-ĮKAINIŲ-SĄRAŠAS

T-352 aprašas

 

Žodinė paieška

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokymo kalba – lietuvių
Veiklos sritis – švietimas
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

© 2018 mir.lt
NEĮGALIESIEMS