Vykdomos programos

Vaikai lopšelyje-darželyje ugdomi visuminiu metodu pagal šias pagrindines programas:

Ikimokyklinis ugdymas

 • 2007 m. įstaigos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Rieda metukai, auga žirniukai“ (atnaujinta 2012 m.). Programos turinys padeda vaikams įgyti kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si)  būtinų kompetencijų: pažinimo, komunikavimo, socialinių, sveikatos stiprinimo ir meninio ugdymo.
 • IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
 • SVEIKATOS programa 2019-2024

Priešmokyklinis ugdymas

 • 2002 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (5-7 metai). Jos tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.
 • „Zipio draugai“ – tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa 5–7 m. vaikams;  jos tikslas – padėti vaikams iš(si)ugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant vaikų geresnės psichikos sveikatos ir emocinės gerovės.

Integruotos kitos ugdymo(si) programos

 • Lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo programa „Žirniukų sveikatos šalis“. Jos tikslas – bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir kompetencijos vystymas.
 • Prevencinė programa „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“.  Programa skiriama kenksmingų ir psichiką veikiančių medžiagų – buitinių cheminių medžiagų, vaistų, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų – vartojimo bendrąjai (pirminei) prevencijai vykdyti.
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa, Vilnius, 1993.
 • Gyvenimo įgūdžių programa. Ikimokyklinis amžius.

Įstaigoje sudarytos sąlygos vaiko pažintinių, kūrybinių, saugios ir sveikos gyvensenos ir socializacijos įgūdžių puoselėjimui, tautinės savimonės ugdymui.

Nuo 2011 m. balandžio 1 d. lopšelis-darželis „Žirniukas“ įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamas programas:

 • „Pienas vaikams“;
 • „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.

PROJEKTAI

PROJEKTAS „VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ“

PROJEKTAS ŽAIDIMAI MOKO

Informacija atnaujinta — 2020-01-30 | << ATGAL

Parama darželiui 1,2%

Parama darželiui 1,2%

Žodinė paieška

Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai. Pašto kodas LT-76302

El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Mokymo kalba – lietuvių
Veiklos sritis – švietimas
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Steigėjas

Steigėjas
© 2022 mir.lt
NEĮGALIESIEMS